Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Om de gewenste ambities waar te kunnen maken, hebben we binnen de beschikbare financiële middelen een meerjarige balans tussen maatschappelijke effecten en ‘financieel gezond’.

  2. De gemeente behaalt optimaal maatschappelijk rendement binnen de beschikbaar gestelde middelen.

  3. De gemeente gaat verantwoordelijk om met gemeenschapsgeld.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

  • Plan en denk vooruit om onze ambitiesfinancieel integraal af te wegen en de risico’s en kansen goed in beeld te hebben.

  • Werk aan een transparant en uitlegbaar stelsel van lokale heffingen.

Toelichting: In de 'nota financieel gezond' zijn kaders gesteld voor een financieel gezond beleid op de lange termijn. Daarmee is de nota bepalend voor de financiële langetermijnstrategie.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Actualiseren en verfijnen meerjarige balans

De gemeente heeft tot doel om allerlei maatschappelijke effecten te realiseren voor de inwoners.Dit is een meerjarige balans waarbij de gemeente optimaal maatschappelijk rendement wil behalen binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen oftewel 'financieel gezond'. Jaarlijks wordt gekeken of sprake is van een meerjarige balans, waar deze geactualiseerd moet worden of welke instrumenten ingezet kunenn worden om de balans te verfijnen.

Vaststellen nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De huidige nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing dateert van augustus 2019. Om de nota aan te laten sluiten op de in 2021 vastgestelde Nota financieel gezond, dient deze te worden geactualiseerd.

Implementeren nieuwe regelgeving rondom rechtmatigheid

Op 31 mei 2022 is de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording (onderdeel van het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’) in de Tweede Kamer aangenomen. De behandeling van de Eerste Kamer is naar verwachting nog in 2022. Vanaf verslagjaar 2023 moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheids-verantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee leggen zij verantwoording af over de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie. Bijvoorbeeld over naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese aanbestedingen of van regels met betrekking tot lasten waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting.

Het implementeren van deze nieuwe regelgeving is gestart in 2022 en loopt door in 2023.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf