Financiële positie

Financiële positie in kengetallen

Onderstaande kengetallen moeten verplicht in de begroting worden opgenomen. Deze getallen kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Het geeft inzicht in de financiële ruimte waarover de gemeente al dan niet beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen opvangen, de financiële weer- en wendbaarheid. De raad heeft normen vastgesteld voor de kengetallen en daarmee richting gegeven aan het financieel gezond beleid.

Kengetallen

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Norm

Netto schuldquote

39%

67%

65%

71%

73%

76%

< 110%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

37%

67%

65%

71%

73%

76%

< 110%

Solvabiliteitsratio

52%

48%

48%

44%

43%

42%

> 35%

Structurele exploitatieruimte

5%

-5%

0%

2%

3%

-4%

> 0%

Grondexploitatie

-1%

3%

0%

0%

0%

0%

-

Belastingcapaciteit*

106%

107%

109%

109%

109%

109%

-

2022 op basis van de vastgestelde primitieve begroting 2022 exclusief maatregelen

Hierna wordt per kengetal weergeven welke verhouding wordt uitgedrukt en wordt een beoordeling van de kengetallen gegeven.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De schuldquote is de verhouding tussen schulden en jaarlijkse inkomsten. Een hogere schuld geeft een hogere netto schuldquote. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Het laat zien welk deel van het gemeentebezit is afbetaald en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten van de gemeente. Bij afloop van de grondexploitaties wordt de schuld lager. Overigens is de grondexploitatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA) buiten beschouwing gelaten. Uithoorn bezit 50% van de aandelen en staat garant voor een bedrag van € 50 miljoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Belastingcapaciteit

Deze indicator vergelijkt de woonlasten van een gemiddelde woning in de gemeente Uithoorn met de landelijk gemiddelde woonlasten. De woonlasten bestaan uit OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen door de woonlasten te verhogen. Uithoorn heeft als uitgangspunt om de afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend door te berekenen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf