Van Coalitieakkoord via CUP naar Programmabegroting

Om invulling te geven aan het coalitieakkoord ‘Blijven(d) verbinden’, dat in de raadsvergadering van 2 juni 2022 is besproken, is het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2022 - 2026 opgesteld. Hierin vindt u de doelen die we de komende vier jaar willen bereiken. We gaan verder waar we zijn gebleven, maar leggen ook nieuwe accenten, omdat de wereld er anders uitziet dan vier jaar geleden. We hebben te maken met corona, er wordt kritisch naar de overheid gekeken, de oorlog in de Oekraïne, arbeidskrapte, inflatie en zorgen om onze energievoorziening. Om deze crises het hoofd te kunnen bieden, loopt er een drietal aspecten als rode draad door het CUP: van visie naar uitvoering, verbinding en wendbaarheid (paragraaf 2). Daarnaast geven we de komende periode prioriteit aan 5 beleidsterreinen: wonen, openbare veiligheid, dienstverlening, participatie en duurzaamheid (paragraaf 3).

Het CUP is verder uitgewerkt en vindt u terug in deze Programmabegroting. In het programmaplan zijn per programma (Samenleving, Wonen en Werken en Organiseren) de maatschappelijke effecten (de gewenste situatie die het college wil bereiken in opdracht van de raad), de opgaven (wat we moeten oplossen om de maatschappelijke effecten te bereiken) en de acties (wat gaan we concreet doen om de opgave en daarmee het maatschappelijk effect te bereiken?) opgenomen. In een aparte bijlage vind u per programma een overzicht van het CUP.
Alle maatschappelijke effecten tezamen staan in het teken van het ‘hoofdeffect’ dat we willen bereiken: ‘de gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke leefgemeenschap, met ruim en groen wonen en grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt het beste van twee werelden’.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf