Financiële positie

Om te kunnen spreken van financieel gezond is het van belang om, naast het realiseren van een begroting die structureel en reëel sluitend is, ook te kijken naar ons weerstandsvermogen en financiële indicatoren.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bepaalt of we als gemeente in staat zijn om incidentele dan wel structurele risico’s binnen onze begroting op te vangen. Op basis van de geïnventariseerde risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit kunnen we concluderen dat ons weerstandsvermogen ruim voldoende is.

Financiële indicatoren

Indicatoren worden gebruikt om te kunnen sturen op de financiële positie. De programmabegroting bevat een aantal verplichte indicatoren. Voor Uithoorn zijn de schuldquote en de solvabiliteitsratio hiervan de meest relevante. In de nota Financieel gezond zijn voor beide indicatoren normen vastgelegd. Met een schuldquote van 69% in 2023 blijft deze ruim onder de norm van 110%. Dit geldt tevens voor de jaren daarna. Ook de solvabiliteitsratio voldoet in 2023 en verdere jaren aan de norm van > 35%. In 2023 is sprake van een solvabiliteitsratio van 45%.
In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt verder ingegaan op de financiële positie van de gemeente Uithoorn.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf