Financieel gezond

Het college presenteert een structureel en reëel sluitende Programmabegroting 2023-2026. Dit is geheel in lijn met de koers van de nota financieel gezond: de gemeente behaalt optimaal maatschappelijk rendement binnen de beschikbaar gestelde (financiële) middelen.

Net als andere gemeenten staat ons meerjaren financieel beeld al enige jaren onder druk. Het college is dan ook blij om, ondanks alle uitdagingen, een structureel sluitende begroting aan de raad te kunnen presenteren.

In paragraaf 2 lichten we de opbouw toe vanaf de Programmabegroting 2022 tot aan het voorliggende begrotingssaldo. In paragraaf 3 gaan we in op de financiële positie aan de hand van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen. Tenslotte kijken we in paragraaf 4 naar de woonlasten.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf